Deze website maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, voor analyse doeleinden en om onze campagnes op bezoekers te kunnen afstemmen. Meer hierover lees je in ons privacy statement. Door op Cookies accepteren te klikken of door verder gebruik te maken van de website stem je in met de plaatsing van cookies. Je kunt de cookies ook weigeren, helaas kunnen we dan niet garanderen dat de website goed blijft werken.

Accepteren

Deelnemersvoorwaarden

Downloads

Of lees hieronder het volledige reglement van beide evenementen.


11stedenzwemtocht

Deze deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle geoefende zwemmers die deelnemen aan de 11stedenzwemtocht in de 11 steden, georganiseerd door de Stichting Maarten van der Weijden Foundation. De 11stedenzwemtocht is geen wedstrijd. Het doel is dat 111 mensen in 11 steden 2.000 meter meezwemmen met Maarten van der Weijden om daarmee zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker om de kans op herstel zo groot mogelijk te maken. Stichting Maarten van der Weijden Foundation is verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van de 11stedenzwemtocht. De Stichting Maarten van der Weijden Foundation heeft als voornaamste doel om een succesvol evenement neer te zetten teneinde een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor de door de Stichting Maarten van der Weijden Foundation vastgestelde doelen in de strijd tegen kanker.


ARTIKEL 1. DEFINITIES

1. In deze deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:


a. Deelnemer(s):

Zwemmers die bij inschrijving hebben aangegeven akkoord te gaan met deze deelnemersvoorwaarden, het inschrijfgeld hebben betaald, tijdig een geldige gezondheidsverklaring hebben verstrekt en vervolgens als Deelnemer zijn geregistreerd bij de Organisatie op basis waarvan zij een startbewijs ontvangen. Dit zijn:


  • Alleen Individuele zwemmers;

  • (Zwem)verenigingen of andere reeds georganiseerde teams mogen ook deelnemen, mits ieder lid zich individueel heeft ingeschreven voor het Event.


b. Event:

De 11stedenzwemtocht 2019 die van vrijdag 21 tot en met maandag 24 juni plaatsvindt in de 11 steden en opengesteld is voor 111 geselecteerde deelnemers die meezwemmen afhankelijk van Maarten zijn doorkomsten.


c. Stichting MVDWF

Onder Stichting MVDWF wordt verstaan de Algemeen Nut Beogende Instelling de Stichting Maarten van der Weijden Foundation, met inschrijving in de Kamer van Koophandel onder nummer 69306486. De Stichting MVDWF zet zich in voor de strijd tegen kanker en voor verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die geraakt zijn door de ziekte.


d. Organisatie

Onder de Organisatie wordt verstaan de bestuursleden van de Stichting MVDWF en haar vrijwilligers, alsmede de door de Stichting MVDWF ingeschakelde derden en instanties, zoals de politie, brandweer, EHBO, etc. Tijdens het Event draagt de Organisatie herkenbare en onderscheidende kleding.


e. Donatiegelden:

Onder Donatiegelden worden verstaan alle door de Deelnemers ten behoeve van de door de Stichting MVDWF geworven donatiegelden.

ARTIKEL 2. DONATIEGELDEN EN VERGOEDINGEN

1. De 11stedenzwemtocht kent twee geldstromen:


a. Inschrijfgelden en sponsorgelden, deze worden gebruikt voor de organisatie en het veilig laten plaatsvinden van het Event, alsmede voor eventuele opstartkosten voor het komend jaar;


b. Donatiegelden, deze komen exclusief ten goede aan de Stichting MVDWF.

2. Het bestuurslidmaatschap en andere functies binnen de Stichting MVDWF zijn onbezoldigde functies. Dit betekent dat alle individuele personen binnen de Organisatie geen vergoeding krijgen voor de geleverde prestaties, reis- en verblijfkosten.


3. Alleen door de Organisatie ingeschakelde derden en instanties krijgen een redelijke vergoeding voor de door hen geleverde inspanningen of goederen, indien dit vooraf schriftelijk is goedgekeurd door het bestuur van de Stichting MVDWF.


4. Stichting MVDWF maakt na afloop van het Event openbaar hoeveel Donatiegelden er zijn opgehaald met het Event en rapporteert via haar website, social media en landelijke media aan welke projecten de Donatiegelden worden toegekend.


5. De Belastingdienst heeft Stichting MVDWF aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waarmee de ANBI status is verkregen. Dit levert fiscaal voordeel op: Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en Stichting MVDWF hoeft over Donatiegelden geen schenkingsrecht te betalen. Dit betekent dat alle Donatiegelden nog effectiever kunnen worden besteed. Het RSIN bij de Kamer van Koophandel van Stichting Maarten van der Weijden Foundation is 857825665.


ARTIKEL 3. DOELBESTEDING

1. De geworven Donatiegelden zullen een-op-een door de Stichting MVDWF worden besteed en verdeeld over de door de Stichting MVDWF vooraf vastgestelde doelen die bijdragen in de strijd tegen kanker.


2. Indien een doelbesteding wordt teruggetrokken dan is de Stichting MVDWF gerechtigd om een vervangend doel vast te stellen en/of om het resterende bedrag te verdelen over de overige vooraf vastgestelde doelen.


ARTIKEL 4. DEELNAME

1. Iedere Deelnemer gaat bij inschrijving akkoord met deelname op eigen risico. Daarbij is de Deelnemer zich in het bijzonder bewust van risico’s zoals risico’s gemoeid met waterkwaliteit, onderlinge botsingen en/of botsingen met (bewegende) objecten.


2. Deelnemers schrijven zich in voor het meezwemmen in 11 steden. Maximaal 111 Deelnemers kunnen deelnemen aan het Event. Zodra het maximum aantal Deelnemers is bereikt sluit de inschrijving.


3. Om mee te mogen zwemmen in 11 steden dient men:


  • een aantoonbaar geoefende zwemmer te zijn die in staat is om twee kilometer aan een stuk te zwemmen gedurende minimaal een uur;
  • b. deel te nemen aan de testdag in het zwembad van Oosterhout (Noord-Brabant) tijdens de training van Maarten van der Weijden op 18 mei 2019. Tijdens deze testdag wordt de zwemvaardigheid van de Deelnemers beoordeeld door experts. Indien de zwemvaardigheid als onvoldoende wordt beoordeeld, zulks exclusief ter beoordeling van de expert(s), is deelname aan de 11stedenzwemtocht in de 11 steden niet mogelijk. In een dergelijk geval zal de Deelnemer alleen in Stavoren zwemmen onder de voorwaarden die van toepassing zijn op de 11Stedenzwemtocht in Stavoren.

4. Iedere Deelnemer dient ten tijde van het Event minimaal 18 jaar oud te zijn en dient op de dag(en) van deelname te beschikken over een passend wetsuit van passende kwaliteit. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen en meenemen van een wetsuit. Zonder wetsuit wordt er niet gestart.


5. Een Deelnemer mag voor en tijdens het Event geen gezondheidsproblemen hebben. Na aanmelding stuurt de Organisatie aan Deelnemer een in te vullen gezondheidsverklaring. De inschrijving voor het Event is pas compleet na verstrekken van een ingevulde gezondheidsverklaring.


6. Uiterlijk vier weken voorafgaand aan het Event moet de ingevulde gezondheidsverklaring worden verstrekt aan Organisatie, op straffe van verval van de deelnameplek. De Organisatie kan de vrijgekomen deelnameplek aan een ander gunnen.


7. Een Deelnemer is verplicht om onmiddellijk schriftelijk per e-mail aan de Organisatie te melden als er een vermoeden bestaat dat de verstrekte gezondheidsverklaring niet langer juist is.. De Organisatie behoudt zich het recht voor om wegens gezondheids- en veiligheidsredenen een Deelnemer de deelname aan het Event te ontzeggen.


8. Deelnemers die in de 11 steden zwemmen verplichten zich ertoe gedurende de 11stedenzwemtocht een begeleider mee te nemen die de Deelnemer met het oog op diens veiligheid tijdens het zwemmen in de 11 steden in de gaten houdt.


9. Inschrijvingsbewijzen zijn persoonsgebonden en zijn niet overdraagbaar.


10. De Organisatie zal bij het ophalen van het startbewijs aan elke Deelnemer vragen om zich te legitimeren. Een Deelnemer is daarom verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben tijdens het Event.


11. De Deelnemer garandeert in het bezit te zijn van minimaal de zwemdiploma’s A en B.


12. Op vertoon van het inschrijfbewijs, een geldige legitimatie en de verklaring over zwemdiploma’s ontvangt de Deelnemer een startbewijs.


13. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.


14. Startbewijzen mogen niet aan anderen worden overgedragen.


15. Een Deelnemer kan voor of tijdens het Event van deelname worden uitgesloten, indien de Organisatie in alle redelijkheid daartoe aanleiding ziet.


16. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer naar en tussen de steden en het regelen van overnachtingen.


ARTIKEL 5. INSCHRIJFGELDEN EN DONATIEGELDEN

1. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van inschrijfgeld.


2. Deelnemer(s) verbinden zich ertoe om naar beste vermogen in te spannen om minimaal duizend Euro aan Donatiegelden te werven ten behoeve van de Stichting MVDWF.


3. Betaalde inschrijfgelden en gerealiseerde Donatiegelden worden in geen enkel geval geretourneerd.


ARTIKEL 6. HERINNERING DEELNAME

1. Van elke Deelnemer die de 2.000 meter in de 11 steden op een sportieve wijze heeft bereikt wordt dit succes door de Organisatie geregistreerd.


2. De Organisatie heeft voor iedere zwemmer die in 1 of meerdere steden zwemt een 11stedenzemtocht-pin. Deelnemers in alle 11 steden krijgen bij hun finish in Leeuwarden een 11stedenzwemtochtkruisje.


3. Iedere Deelnemer kan van de website zijn eigen stempelkaart printen en in elke stad waar gezwommen wordt een stempel halen. In elke stad is aan het water een plek waar de stempelkaart afgestempeld kan worden.


ARTIKEL 7. KLEDING

1. De Organisatie verplicht Deelnemers om een wetsuit te dragen.


2. Het dragen van de door de Organisatie verstrekte badmuts is verplicht. Door de Organisatie verstrekte badmuts dient tijdens de gehele route, van start tot en met finish, volledig zichtbaar gedragen te worden. Dit in verband met veiligheidsvoorschriften. Deze badmutsen zijn genummerd en corresponderend met het registratienummer. Badmuts nummer wordt voor extra veiligheid ook nog op de hand geschreven met een watervaste stift. Wanneer een deelnemer hier bezwaar tegen heeft (bv. in verband met allergieën), dan kunnen ze dit bij registratiebalie melden.


3. De kleding (inclusief eventuele attributen) die door de Deelnemers gedragen wordt, dient de veiligheid van de Deelnemer zelf, alsmede de overige Deelnemers, niet in gevaar te brengen. De Organisatie zal hierop toezien en de Deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de Organisatie op te volgen.


ARTIKEL 8. VOORBEHOUD WIJZIGINGEN

1. De Stichting MVDWF en de Organisatie behouden zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van het Event.


2. De Stichting MVDWF en de Organisatie behouden zich het recht voor om bij slecht weer of onvoorziene omstandigheden het Event te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve starttijd/ datum. Inschrijfgelden worden bij annulering niet retour gestort.


ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

1. Deelname aan het Event is te allen tijde geheel op eigen risico van de Deelnemer. Indien je specifieke vragen hebt over je gezondheid en de mogelijkheid om deel te nemen aan de 11stedenzwemtocht, raadpleeg dan je behandelend arts.


2. De Stichting MVDWF en de Organisatie zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die zou kunnen ontstaan of ontstaan is vooraf, tijdens of na afloop van bezoek aan of deelname aan het Event.


3. De Stichting MVDWF en de Organisatie zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de waterkwaliteit en/of de temperatuur van het zwemwater.


4. De Deelnemer dient zelf te regelen dat hij afdoende verzekerd is gedurende het Event.


5. De Deelnemer moet verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie. Indien de verzekeringsmaatschappij van de Deelnemer dit heeft uitgesloten dan dient de Deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.


ARTIKEL 10. PORTRETRECHT

1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Event gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer direct of indirect identificeerbaar is, die voor promotionele doeleinden voor de Organisatie worden gebruikt, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.


ARTIKEL 11. PERSOONSGEGEVENS

1. Aan alle inschrijvers zal, middels een daartoe strekkende verklaring, bij inschrijving worden verzocht om in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig is voor de organisatie van het Event en deelname aan het Event.


2. Voor zover in het kader van het Event persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze door de Organisatie worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De personen die bij de verplichte invulvelden hebben aangegeven akkoord te gaan met een eenmalige benadering door derden, kunnen door de partners/sponsors van het Event voor marketingdoeleinden éénmalig benaderd worden.


3. Inschrijvers hebben te allen tijde het recht op inzage in, rectificatie van en na afloop van het Event verwijdering van, hun persoonsgegevens door contact op te nemen met de Organisatie.


ARTIKEL 12. VEILIGHEID

1. De Deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de Organisatie opvolgen.


2. Doet hij dat niet, dan kan hij van verdere deelname worden uitgesloten, evenmin kan de Deelnemer in dat geval aanspraak maken op restitutie van het inschrijfgeld en/of donatiegelden.


3. Deelnemers zullen in verband met veiligheid afgeturfd worden voordat ze te water gaan en als ze het water uit komen. Wij vragen deelnemers hier even op te wachten. Mocht je om de een of andere reden de tocht niet kunnen uitzwemmen meld je dan toch altijd af bij de finish.


ARTIKEL 13. OVERIGE

1. Maarten van der Weijden zwemt zijn eigen race, zijn eigen tempo. Alles is erop gericht om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. De doorkomsttijden van Maarten van der Weijden door de steden zijn voorlopig en afhankelijk van omstandigheden, een Deelnemer zwemt NIET letterlijk met Maarten van der Weijden mee tijdens het zwemmen, maar is onderdeel van zijn historische zwemtocht route.


2. Mocht een Deelnemer in het water liggen als Maarten van der Weijden er aan komt geef, hem dan flink de ruimte zodat zijn ritme niet verstoord gaat worden.


3. Maarten van der Weijden geeft alles, maar 200 kilometer non-stop zwemmen is zo’n enorme uitputtingsslag dat wanneer Maarten van der Weijden om welke reden dan ook moet stoppen, we juist ook in alle steden doorgaan met de zwemtochten om de droom van Maarten van der Weijden te realiseren: om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar de genezing van kanker!


4. In geval van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van deze deelnemersvoorwaarden, besluit het bestuur van Stichting MVDWF wat de handelwijze moet zijn.


5. De Organisatie en de Stichting MVDWF behouden het recht om zonder voorafgaande bekendmaking de organisatie van het Event waaronder in ieder geval de aansprakelijkheid, rechten en verplichtingen te doen over te dragen op derden.11stedenzwemtocht in Stavoren

Deze deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle recreatie zwemmers die deelnemen aan de 11stedenzwemtocht in Stavoren, georganiseerd door de Stichting Maarten van der Weijden Foundation. De 11stedenzwemtocht in Stavoren is geen wedstrijd. Het doel is dat 3.000 mensen in Stavoren 500 of 2.000 meter meezwemmen met Maarten van der Weijden om daarmee zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker om de kans op herstel zo groot mogelijk te maken. Stichting Maarten van der Weijden Foundation is verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van de 11stedenzwemtocht in Stavoren. De Stichting Maarten van der Weijden Foundation heeft als voornaamste doel om een succesvol evenement neer te zetten teneinde een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor de door de Stichting Maarten van der Weijden Foundation vastgestelde doelen in de strijd tegen kanker.


ARTIKEL 1. DEFINITIES

1. In deze deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:


a. Deelnemer(s):

Zwemmers die bij inschrijving hebben aangegeven akkoord te gaan met deze deelnemersvoorwaarden, het inschrijfgeld hebben betaald, tijdig een geldige gezondheidsverklaring hebben verstrekt en vervolgens als Deelnemer zijn geregistreerd bij de Organisatie op basis waarvan zij een startbewijs ontvangen. Dit zijn:


  • Alleen Individuele zwemmers;

  • (Zwem)verenigingen of andere reeds georganiseerde teams mogen ook deelnemen, mits ieder lid zich individueel heeft ingeschreven voor het Event.


b. Event:

De 11stedenzwemtocht in Stavoren die op zaterdag 22 juni 2019 plaatsvindt in Stavoren en opengesteld is voor recreatiezwemmers.


c. Stichting MVDWF

Onder Stichting MVDWF wordt verstaan de Algemeen Nut Beogende Instelling de Stichting Maarten van der Weijden Foundation, met inschrijving in de Kamer van Koophandel onder nummer 69306486. De Stichting MVDWF zet zich in voor de strijd tegen kanker en voor verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die geraakt zijn door de ziekte.


d. Organisatie:

Onder de Organisatie wordt verstaan de bestuursleden van de Stichting MVDWF en haar vrijwilligers, alsmede de door de Stichting MVDWF ingeschakelde derden en instanties, zoals de politie, brandweer, EHBO, etc. Tijdens het Event draagt de Organisatie herkenbare en onderscheidende kleding.


e. Donatiegelden:

Onder Donatiegelden worden verstaan alle door de Deelnemers ten behoeve van de door de Stichting MVDWF geworven donatiegelden.

ARTIKEL 2. DONATIEGELDEN EN VERGOEDINGEN

1. De 11stedenzwemtocht in Stavoren kent twee geldstromen:


a. Inschrijfgelden en sponsorgelden, deze worden gebruikt voor de organisatie en het veilig laten plaatsvinden van het Event, alsmede voor eventuele opstartkosten voor het komend jaar;


b. Donatiegelden, deze komen exclusief ten goede aan de Stichting MVDWF.

2. Het bestuurslidmaatschap en andere functies binnen de Stichting MVDWF zijn onbezoldigde functies. Dit betekent dat alle individuele personen binnen de Organisatie geen vergoeding krijgen voor de geleverde prestaties, reis- en verblijfkosten.


3. Alleen door de Organisatie ingeschakelde derden en instanties krijgen een redelijke vergoeding voor de door hen geleverde inspanningen of goederen, indien dit vooraf schriftelijk is goedgekeurd door het bestuur van de Stichting MVDWF.


4. Stichting MVDWF maakt na afloop van het Event openbaar hoeveel Donatiegelden er zijn opgehaald met het Event en rapporteert via haar website, social media en landelijke media aan welke projecten de Donatiegelden worden toegekend.


5. De Belastingdienst heeft Stichting MVDWF aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waarmee de ANBI status is verkregen. Dit levert fiscaal voordeel op: Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en Stichting MVDWF hoeft over Donatiegelden geen schenkingsrecht te betalen. Dit betekent dat alle Donatiegelden nog effectiever kunnen worden besteed. Het RSIN bij de Kamer van Koophandel van Stichting Maarten van der Weijden Foundation is 857825665.


ARTIKEL 3. DOELBESTEDING

1. De geworven Donatiegelden zullen een-op-een door de Stichting MVDWF worden besteed en verdeeld over de door de Stichting MVDWF vooraf vastgestelde doelen die bijdragen in de strijd tegen kanker.


2. Indien een doelbesteding wordt teruggetrokken dan is de Stichting MVDWF gerechtigd om een vervangend doel vast te stellen en/of om het resterende bedrag te verdelen over de overige vooraf vastgestelde doelen.


ARTIKEL 4. DEELNAME

1. Iedere Deelnemer gaat bij inschrijving akkoord met deelname op eigen risico. Daarbij is de Deelnemer zich in het bijzonder bewust van risico’s zoals risico’s gemoeid met waterkwaliteit, onderlinge botsingen en/of botsingen met (bewegende) objecten.


2. Deelnemers schrijven zich in voor het meezwemmen in Stavoren voor of de afstand van 500 meter of voor de afstand van 2.000 meter. De Deelnemer zwemt alleen de afstand waarvoor ingeschreven, veranderen van afstand is niet mogelijk. Maximaal 3000 Deelnemers kunnen deelnemen aan het Event. Zodra het maximum aantal Deelnemers is bereikt sluit de inschrijving.


3. Iedere Deelnemer dient op de dag van het Event te beschikken over een passend wetsuit van passende kwaliteit. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen en meenemen van een wetsuit. Zonder wetsuit wordt er niet gestart.


4. Een Deelnemer mag voor en tijdens het Event geen gezondheidsproblemen hebben. De inschrijving voor het Event is pas compleet nadat een aspirant Deelnemer heeft verklaard fit te zijn om mee te doen.


5. Een Deelnemer is verplicht om onmiddellijk schriftelijk per e-mail aan de Organisatie te melden als er een vermoeden bestaat dat hij of zij niet fit is om mee te doen. De Organisatie behoudt zich het recht voor om wegens gezondheids- en veiligheidsredenen een Deelnemer de deelname aan het Event te ontzeggen.


6. In Stavoren wordt in verband met het aantal Deelnemers gestart in groepen die starten op door de Organisatie bepaalde tijden.


7.Inschrijfbewijzen zijn persoonsgebonden en zijn niet overdraagbaar.


8. De Organisatie zal bij het ophalen van het startbewijs aan elke Deelnemer vragen om zich te legitimeren. Een Deelnemer is daarom verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben tijdens het Event.


9. De Deelnemer garandeert in het bezit te zijn van minimaal de zwemdiploma’s A en B.


10. Op vertoon van het inschrijfbewijs, een geldige legitimatie en de verklaring over zwemdiploma’s ontvangt de Deelnemer een startbewijs.


11. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.


12. Startbewijzen mogen niet aan anderen worden overgedragen.


13. Een Deelnemer kan voor of tijdens het Event van deelname worden uitgesloten, indien de Organisatie in alle redelijkheid daartoe aanleiding ziet.


14. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer naar Stavoren.

ARTIKEL 5. DEELNAME ONDER DE 18 JAAR

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 geldt voor Deelnemers die zijn geboren in 2008 of later gelden de volgende door de KNZB voorgeschreven restricties:

  • Deelnemers geboren in 2008, 2009, 2010 en 2011 mogen maximaal 500 meter zwemmen.
  • Deelnemers geboren in 2012 of later mogen in 2019 niet meezwemmen.
  • Deelnemers geboren in 2008, 2009, 2010 en 2011 dienen altijd vergezeld te worden door een begeleider welke op 1-06-2019 de leeftijd van 18 jaar (of ouder) heeft bereikt.

2. De Deelnemer onder de 18 jaar en de bijbehorende begeleider garanderen dat de Deelnemer onder de 18 jaar in het bezit is van minimaal de zwemdiploma’s A, B en C.


ARTIKEL 6. INSCHRIJFGELDEN EN DONATIEGELDEN

1. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van inschrijfgeld.


2. Deelnemer(s) verbinden zich ertoe om naar beste vermogen in te spannen om minimaal duizend Euro aan Donatiegelden te werven ten behoeve van de Stichting MVDWF.


3. Betaalde inschrijfgelden en gerealiseerde Donatiegelden worden in geen enkel geval geretourneerd.


ARTIKEL 7. HERINNERING DEELNAME

1. Van elke Deelnemer die in Stavoren meezwemt en op een sportieve wijze de finish bereikt na 500 of 2.000 meter wordt dit succes door de Organisatie geregistreerd.


2. De Organisatie heeft voor iedere zwemmer die Stavoren zwemt een 11stedenzemtocht-pin.


ARTIKEL 8. KLEDING

1. De Organisatie verplicht Deelnemers om een wetsuit te dragen.


2. Het dragen van de door de Organisatie verstrekte badmuts is verplicht. Door de Organisatie verstrekte badmuts dient tijdens de gehele route, van start tot en met finish, volledig zichtbaar gedragen te worden. Dit in verband met veiligheidsvoorschriften. Deze badmutsen zijn genummerd en corresponderend met het registratienummer. Badmuts nummer wordt voor extra veiligheid ook nog op de hand geschreven met een watervaste stift. Wanneer een deelnemer hier bezwaar tegen heeft (bv. in verband met allergieën), dan kunnen ze dit bij registratiebalie melden.


3. De kleding (inclusief eventuele attributen) die door de Deelnemers gedragen wordt, dient de veiligheid van de Deelnemer zelf, alsmede de overige Deelnemers, niet in gevaar te brengen. De Organisatie zal hierop toezien en de Deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de Organisatie op te volgen.


ARTIKEL 9. VOORBEHOUD WIJZIGINGEN

1. De Stichting MVDWF en de Organisatie behouden zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van het Event.


2. De Stichting MVDWF en de Organisatie behouden zich het recht voor om bij slecht weer of onvoorziene omstandigheden het Event te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve starttijd/ datum. Inschrijfgelden worden bij annulering niet retour gestort.


ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

1. Deelname aan het Event is te allen tijde geheel op eigen risico van de Deelnemer. Indien je specifieke vragen hebt over je gezondheid en de mogelijkheid om deel te nemen aan de 11stedenzwemtocht, raadpleeg dan je behandelend arts.


2. De Stichting MVDWF en de Organisatie zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die zou kunnen ontstaan of ontstaan is vooraf, tijdens of na afloop van bezoek aan of deelname aan het Event.


3. De Stichting MVDWF en de Organisatie zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de waterkwaliteit en/of de temperatuur van het zwemwater.


4. De Deelnemer dient zelf te regelen dat hij afdoende verzekerd is gedurende het Event.


5. De Deelnemer moet verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie. Indien de verzekeringsmaatschappij van de Deelnemer dit heeft uitgesloten dan dient de Deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.


ARTIKEL 11. PORTRETRECHT

1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Event gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer direct of indirect identificeerbaar is, die voor promotionele doeleinden voor de Organisatie worden gebruikt, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.


ARTIKEL 12. PERSOONSGEGEVENS

1. Aan alle inschrijvers zal, middels een daartoe strekkende verklaring, bij inschrijving worden verzocht om in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig is voor de organisatie van het Event en deelname aan het Event.


2. Voor zover in het kader van het Event persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze door de Organisatie worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De personen die bij de verplichte invulvelden hebben aangegeven akkoord te gaan met een eenmalige benadering door derden, kunnen door de partners/sponsors van het Event voor marketingdoeleinden éénmalig benaderd worden.


3. Inschrijvers hebben te allen tijde het recht op inzage in, rectificatie van en na afloop van het Event verwijdering van, hun persoonsgegevens door contact op te nemen met de Organisatie.


ARTIKEL 13. VEILIGHEID

1. De Deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de Organisatie opvolgen.


2. Doet hij dat niet, dan kan hij van verdere deelname worden uitgesloten, evenmin kan de Deelnemer in dat geval aanspraak maken op restitutie van het inschrijfgeld en/of donatiegelden.


3. Deelnemers zullen in verband met veiligheid afgeturfd worden voordat ze te water gaan en als ze het water uit komen. Wij vragen deelnemers hier even op te wachten. Mocht je om de een of andere reden de tocht niet kunnen uitzwemmen meld je dan toch altijd af bij de finish.


ARTIKEL 14. OVERIGE

1. Maarten van der Weijden zwemt zijn eigen race, zijn eigen tempo. Alles is erop gericht om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. De doorkomsttijden van Maarten van der Weijden door de steden zijn voorlopig en afhankelijk van omstandigheden, een Deelnemer zwemt NIET letterlijk met Maarten van der Weijden mee tijdens het zwemmen in Stavoren, maar is onderdeel van zijn historische zwemtocht route.


2. Mocht een Deelnemer in het water liggen als Maarten van der Weijden er aan komt geef, hem dan flink de ruimte zodat zijn ritme niet verstoord gaat worden.


3. Maarten van der Weijden geeft alles, maar 200 kilometer non-stop zwemmen is zo’n enorme uitputtingsslag dat wanneer Maarten van der Weijden om welke reden dan ook moet stoppen, we juist ook in alle steden doorgaan met de zwemtochten om de droom van Maarten van der Weijden te realiseren: om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar de genezing van kanker!


4. In geval van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van deze deelnemersvoorwaarden, besluit het bestuur van Stichting MVDWF wat de handelwijze moet zijn.


5. De Organisatie en de Stichting MVDWF behouden het recht om zonder voorafgaande bekendmaking de organisatie van het Event waaronder in ieder geval de aansprakelijkheid, rechten en verplichtingen te doen over te dragen op derden.